Situation

Ett bolag inom anläggningskonstruktion använder COMOS för detaljkonstruktion av process, rör, el, och instrumentering. Dokument och komponenter representeras som objekt i COMOS i funktionella- eller placeringsorienterade anläggningsstrukturer.

I större projekt kan det uppgå till tusentals objekt som representerar en hel maskin eller anläggning. Alla dessa objekt kan ha olika statusar som visar i vilken produktionsfas de befinner sig i.

Utmaningar

Det finns ett behov att kunna presentera statusinformationen visuellt. Detta för att få överblick på beroenden på tillhörande komponenter, delsystem och huvudsystem.

Dokument har i sin tur statushantering för arbetsflöde gällande utfärdande, granskning och godkännande.

Det visuella verktyget behöver också en sökfunktion för att bara visa objekt för en specifik status, samt söka på ansvarig person för statusen.

Man vill även kunna se om någon komponent är del av en pågående ändring.

Lösning

Det var naturligt att använda den statushanteringsmotor som är inbyggd COMOS.

Komponenter kan presenteras för olika färdigställandegrader under konstruktionen. Detta eftersom olika discipliner jobbar med samma komponenter under konstruktionsfas.

Komponenter kan också visualiseras som inköpta, monterade, testade, tagna i drift etc. Det går även att visa vilka komponenter som är under ändringshantering.

Anläggningsstrukturen med status visad, färgernas betydelse inklippt till höger.

Resultat

Eftersom den inbyggda funktionen för COMOS statushantering användes, ges en snabb visualisering genom en databassökning. Lösningen är lättanvänd och intuitiv. Det var också enkelt att konfigurera.

Statushanteringen har givit ett systemmässigt stöd mellan konstruktionsdiscipliner och för projektledning och produktion för att visa på anläggningens status samt att visa på vilka komponenter och dokument som är under gransknings- och godkännandeprocess respektive är del av en pågående ändring.

Detta har hjälpt till att prioritera arbetsinsatser på ett enklare sätt, tydliggöra flaskhalsar och skapat en bra överblick. Den interna kommunikationen har underlättats.

Robert Velén
Robert VelénSenior Specialist Consultant & Team Leader
Tel: +46 (0)31 380 21 16

Stay up to date with all the latest news, events, insights and articles

Receive email updates in your areas of interest

REGISTER

Follow us on LinkedIn

Go to PlantVision on LinkedIn »