Situation

Ett världsledande medicintekniskt företag med fabriker i USA, Japan och Sverige stod inför en ny utmaning. Efterfrågan på en av deras produkter ökade med ca 40% vilket satte ett behov av att se över deras produktionsprocesser. Fler produkter ska levereras under samma tid som tidigare med samma höga kvalitet och leveransprecision.

Det var givet att Lean skulle implementeras i alla siter och ett standardiserat arbetssätt skulle användas vid tillverkningen. Fabrikerna i Sverige skulle vara först med att få implementationen av Lean-produktion och sätta ramen för detta

Utmaningar

  • Att utbilda alla i organisationen i Lean och få förståelse för det
  • Implementera dom olika Lean verktygen genom hela flödet
  • Förbättra materialflödet genom produktionsplanering, inköp, lager och produktion
  • Införa ett kanban-system för förbrukningsvaror artiklar i produktion
  • Arbetar ständigt med förbättringar (KAIZEN) i hela organisationen
  • Implementera standardarbete i processer

Lösning

Alla aktiviteter som genomförs i verksamheten kategoriseras utifrån om de är värdeadderande eller ej. Alltså om de ökar värdet på produkten eller ej. De aktiviteter som är icke värdeadderande är slöseri och dessa ska systematiskt elimineras vilket man gör genom olika typer av Lean-verktyg.

Några viktiga delar av lösningen:

  • Lean utbildningar i olika faser utfördes och implementerades genom hela organisationen.
  • Nya arbetsrutiner infördes och dokumentation och instruktioner uppdaterades.
  • Visuella styrningstavlor togs fram som gör det lättare för chefer, operatörer, Lean-samordnare och underhållspersonal att förstå vad som skall göras.
  • Varje produktionsenhet började jobba med ständiga förbättringar där alla i teamet får vara med och påverka.

Resultat

Implementering av Lean och dess arbetsverktyg gav överförväntan gott resultat genom åren.

Tillverkningskostnaderna minskade för vissa produkter med upp till 50%.

Andra fördelar inkluderar effektivare produktion, minskade lagerkostnader och framför allt engagerade medarbetare som ville jobba mot att ständigt förbättra sig själva och sin arbetsplats.

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT