IMPLEMENTERA förändringar med högpresterande teams, kompetens och bästa praxis

Vi hjälper er att få en snabbare avkastning på investerat kapital genom att tillämpa bästa praxis inom projektledning med fokus på värdeskapande. Vi är specialister på att dra nytta av och integrera olika tjänster och kompetenser inklusive IT-infrastruktur, systemintegrering, utveckling, kvalitetssäkring och internutbildningar. Om du vill kan vi utgå från ditt företags projektleveransmodell och kvalitetsledningssystem (QMS), eller så använder vi våra egna välbeprövade versioner. Utöver erfarna projektledare kan vi även tillhandahålla tekniska projektledare, experter och delprojektledare med särskild förmåga och kunskap.

Design, utveckling, testning

 • Fokusera på skapandet av värden, agil arbetsledning och kvalitet.
 • Planera, utveckla och testa en uppsättning leveransobjekt för att uppnå önskat slutresultat (nu och i framtiden).
 • Enas om ägarskap, roller, ansvarsområden, leveransmodell och kvalitetssystem.

Driftsättning

 • Driftsätt dina leveransobjekt genom ett stegvist och systematiskt arbetssätt.
 • Använd riskbaserad styrning för optimerad resursanvändning och effektivitet.
 • Spåra projektets framdrift och stäng delprojekt efter fullgjord leverans.

Kunskap & utbildning

 • Godkänn och förankra arbetsregler och affärsmetoder.
 • Motivera och utbilda personalen för smidig övergång till driftsfasen.
 • Möjliggör lärande, uppmuntra talangutveckling och främja kunskapsöverföring.

Kvalitetsledningssystem

En enhetlig metod för garanterad kundnöjdhet.

Mål & struktur

 • Övervaka kvaliteten, identifiera förbättringsmöjligheter och genomför förändringar.
 • Omfattar företagets alla processer, t.ex. organisation, administration, riskhantering, planering och utförande.
 • Inkludera processer och metoder för aktiviteter som ska genomföras och dokument som ska tas fram.

Metoder & standarder

 • Hantera styrdokumenten, t.ex. policyer, metoder och riktlinjer.
 • Använd dokumentmallar i ett enhetligt format.
 • Säkerställ att följa tillämpliga standarder och riktlinjer, t.ex. ISO 9001, ICH Q10 och GAMP 5.

Kvalitetsorganisation

 • Kontrollera att aktiviteterna genomförs och att dokumenten fylls i på rätt sätt.
 • Etablera en oberoende kvalitetsorganisation för uppföljning, kontroll och kvalitetssäkring.
 • Tilldela ansvarsområden till en oberoende kvalitetsansvarig.

Projektleveransmodell

En beprövad modell skapar mer hållbara värden.

Mål & förväntningar

 • Fastställ mål och syfte.
 • Se till att intressenterna tar ansvar och engagerar sig i arbetet.
 • Enas om förväntningarna och förankra detta i organisationen.

Standarder & bästa praxis

 • Möjliggör flexibilitet och anpassningsbarhet.
 • Bygg in kvalitet vid varje nytt steg.
 • Garantera leveransen genom att använda en strukturerad modell och angreppssätt.

Leverans & avslut

 • Leverera enligt det som kunden förväntar sig.
 • Ta kontroll över hanteringen av ändringsärenden.
 • Tilldela ägarskap och ge underhållsorganisationen egna befogenheter.