Ett nytt styrsystem för hantering av glykolvatten

Situation

Arlanda är Sveriges största flygplats med över 250 000 landningar och mer än 40 000 000 passagerare per år.

På samtliga ytor där man vintertid kör avisning leds vattnet från ytorna till en närliggande glykolvattenbrunn. Sommartid, då vattnet inte är förorenat med glykol från avisningen, leds vattnet ut i en närliggande bäck.

Vintertid, då vattnet är förorenat med glykol, pumpas vattnet från glykolvattenbrunnarna till en glykolvattenbassäng. Från bassängen pumpas vattnet till Käppala avloppsreningsverk där det renas tillsammans med övrigt avloppsvatten. Systemet är kritiskt under vintertid då glykol används och då är det viktigt att pumpstationerna tar hand om vattnet så det kan pumpas till reningsverket.

Svåra problem

Kommunikationen mellan styrsystemen som hanterar styrningen i glykolvattenbrunnarna och det överordnade styrsystemet skedde via seriell kommunikation på gamla kopparledningar. Kommunikationen var väldigt långsam och det var stora problem med kommunikationsavbrott.

Kommunikationen till det överordnade styrsystemet gick via det styrsystem som är placerat vid glykolvattenbassängen. Data till och från glykolvattenbrunnarna skickades via styrsystemet vid glykolvattenbassängen vilket skapade en flaskhals och ledde till att all kommunikation med glykolvattenbrunnarna gick ner när det blev avbrott i kommunikationen mellan överordnat styrsystem och styrsystemet vid glykolvattenbassängen.

Styrsystemen var av en modell som hade utgått ur leverantörens sortiment och det överordnade styrsystemet kördes i en gammal server utan redundans och backuphantering.

Utmaningar

Några av de viktigaste utmaningarna var:

 • Driftsäkerheten och redundansen av det överordnade styrsystemet behövde säkerställas genom backup och redundans.
 • Att säkerställa att styrsystemen som sköter glykolvattenbrunnarna var moderna och möjliga att ersätta.
 • Den seriella kommunikationen behövde bytas ut mot ett snabbare och effektivare kommunikationsprotokoll, samt säkerställa att kommunikationen gick direkt till överordnat styrsystem.
 • Tidsbegränsning – systemet är inte kritiskt under sommartid men under vintertid kan man inte arbeta med det. Utmaningen låg i att samtliga glykolvattenbrunnar behövde bli klara innan vinterdrift påbörjades då man annars skulle stå med två olika system att hålla i drift och övervaka parallellt tills vinterdriften var över.

Lösning

PlantVision, tillsammans med Swedavia, tog fram en långsiktig lösning för att säkerställa hanteringen av det glykolförorenade vattnet på Arlandas flygplats.

 • Servern som körde applikationen för det överordnade styrsystemet lyftes in i en virtuell miljö placerad i en serverhall med backuprutiner.
 • Styrsystemen byttes ut till en aktuell modell som lagerhålls av leverantören.
 • Byte av kommunikationsprotokoll till Ethernet över fiber till samtliga styrsystem i glykolbrunnarna och glykolbassängen.
 • Kommunikation mellan styrsystemen i glykolvattenbrunnarna och det överordnade styrsystemet blir direkt och inte via styrsystemet vid glykolvattenbassängen.

Resultat

 • En väsentligt snabbare och driftsäkrare kommunikation mellan det överordnade styrsystemet och styrsystemen i glykolvattenbrunnarna.
 • Genom direkt kommunikation mellan det överordnade styrsystemet och styrsystemen i glykolvattenbrunnarna försvinner flaskhalsen och tillgängligheten ökar markant.
 • Med nya styrsystem i glykolvattenbrunnarna säkerställer man att det finns reservdelar tillgängliga om något styrsystem skulle gå sönder.
 • I den virtuella miljön blir det överordnade styrsystemet lättare att underhålla och med en fungerande backuphantering säkerställer man att inget går förlorat vid en eventuell serverkrasch.
 • Med en central serverlösning kan operatörerna logga in med klientmjukvara så fort de är anslutna till Swedavias nätverk (innan var de hänvisade till två lokalt placerade klientdatorer).

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in your areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT